Vreedzaam in de wijk

Vreedzaam in de wijk

De Vreedzame Wijk komt voort uit de methode De Vreedzame School. Dit is een methodiek waarin kinderen binnen de muren van de basisschool leren om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en elkaar positief tegemoet te treden. In De Vreedzame Wijk wordt deze schoolaanpak verbreed naar de wijk. In de wijk ontstaat een pedagogische samenhang tussen alle jeugdvoorzieningen in de wijk. Akros werkt hier actief aan mee.

Waarom heeft Akros deze stap genomen?

Kindcentra maken deel uit van de samenleving, net zoals scholen, speeltuinen, buurtcentra en verzorgingstehuizen dat doen. Akros werkt samen met verschillende Vreedzame scholen in Vreedzame Wijken.  De Vreedzame Wijk creëert verbindingen door de hele wijk om  mensen te stimuleren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en op een democratische manier beslissingen te nemen. Hierdoor ontstaat verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de gemeenschap.

Zorgen voor een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien

De Vreedzame Wijk komt voort uit de Vreedzame School, waar kinderen een stem krijgen, mogen meedenken en verantwoordelijkheden hebben. Het doel van een Vreedzame Wijk is om mensen en organisaties in de wijk met elkaar in verbinding te brengen en te zorgen voor een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Er wordt gestreefd naar een eenduidig pedagogisch klimaat in de wijk, waardoor kinderen overal dezelfde regels leren: thuis, op school, bij de kinderopvang en op straat. Onderdeel van de Vreedzame Wijk is het instellen van een Vreedzame Kinderraad en het opleiden van wijkmediatoren.

Het kindercentrum als oefenplaats

Het Vreedzame gedachtegoed sluit naadloos aan op de pedagogiek van Akros. Bij Akros kunnen kinderen in het kinderdagverblijf, de voorschool en de buitenschoolse opvang oefenen en ervaring opdoen met het vreedzaam oplossen van conflicten, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Zo ervaren kinderen dat ze ertoe doen en groeien ze op tot democratische burgers, met het kindercentrum als oefenplaats.

Vreedzaam werken

Iedereen binnen Akros werkt op een vreedzame wijze. De  kindcentra hanteren verschillende pedagogische methoden zoals Kaleidoscoop, Piramide, Puk&Ko en startblokken. Vreedzaam sluit daar naadloos op aan. We leren de kinderen naar elkaar te luisteren, duidelijk te zijn over hun eigen gevoelens en behoeften en rekening te houden met die van iemand anders,  te overleggen en op een vreedzame manier conflicten op te lossen. Samen met scholen en andere partners in de wijk dragen wij deze vreedzame gedachte uit: op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan en op een democratische manier beslissingen nemen. Hierdoor ontstaat verantwoordelijkheid voor de gemeenschap.

Informatie & contact

Meer informatie over de vreedzame methode: www.devreedzamewijk.nl.

Trainer Vreedzaam
Wendelmoet Nijland
w.nijland@akros-amsterdam.nl
06 – 13 56 57 00