Educatieve Methodes

Educatieve Methodes

Op onze voorscholen wordt gewerkt met 4 verschillende educatieve programma’s:

Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een educatieve methode, waarbij actief leren centraal staat. Kinderen nemen het initiatief, waarbij de interactie met volwassenen heel belangrijk is. Er wordt veel aandacht besteed aan de leeromgeving; de ruimte is ingedeeld in hoeken, zoals het huis, de bouwplaats of een atelier.

Tijdens het speelleren worden gerichte activiteiten spelenderwijs aangeboden. De materialen worden gelabeld zodat de kinderen uitgedaagd worden tot zelfstandig spel en samenspel. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij wat er leeft bij de kinderen in de groep. Kaleidoscoop werkt met een vast dagschema om de kinderenhouvast te geven. Vast onderdeel is de cyclus van vooruitkijkenop wat ze willen gaan doen, speelwerken (vrij spel in de hoeken) en terugkijken op wat ze hebben gedaan.

Voor meer informatie www.kaleidoscoop.nl.

Piramide

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers of de leerkrachten bij het spelen en leren. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden. Piramide is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Ieder jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau. Passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Zie voor meer informatie https://www.piramidemethode.nl/

Puk & Ko

Puk & Ko is een totaalprogramma voor peuters. De taalontwikkeling staat voorop,maar ook sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen komen aan bod. De activiteiten in Puk & Ko zijn verdeeld over tien thema’s die passen bij de belevingswereld en ervaringen van peuters (bijv. Oef wat warm, Hatsjoe, Reuzen en kabouters). Bij het aanbieden van taal en het stimuleren van interactie is een belangrijke rol weggelegd voor handpop Puk.

Puk treedt op als intermediair tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de kinderen en creëert daarmee veilige, herkenbare situaties. voor meer informatie www.pukenko.nl.

Startblokken

Startblokken is een pedagogisch plan dat zich richt op de persoonlijke en brede ontwikkeling van kinderen. Zelfvertrouwen en welbevinden spelen een belangrijke rol. Er wordt gewerkt met thema’s van 6 weken uit de directe leefwereld van het jonge kind (bijv. wonen, ziek zijn). Binnen deze thema’s wordt het kind via spel uitgedaagd te leren wat het nog net niet kan.

Spel is de motor van alle ontwikkelingsgebieden. Via spel spelen kinderen zich de grote mensenwereld in. Pedagogisch medewerkers spelen actief mee en kunnen de kinderen daardoor goed volgen. Interactie tussen kinderen
en pedagogisch medewerkers is de rode draad. Voor meer informatie www.startblokken.info.

Peuterplein

Deze methode biedt de structuur, materialen en middelen die alle ontwikkelingsdoelen met een rijk aanbod dekt. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Het plezier van spelen en ontdekken voor de kinderen staat voorop. Peuterplein biedt een rijk en gevarieerd aanbod om peuters te stimuleren in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen, muziek, sociaal- emotioneel  en wereldoriëntatie. Binnen deze methodiek wordt ook met thema’s gewerkt. In elk thema zijn alle ontwikkelingsgebieden verwerkt. De leerlijnen van alle domeinen bouwen gedurende het jaar op. Elke periode herhaalt de leerstof en breidt deze uit ten opzichte van de voorgaande periode. Voor meer informatie Peuterplein