Missie, visie en waarden

Visie

In een veranderende tijd met grote maatschappelijke organisaties is AKROS een compacte organisatie met een breed aanbod van diensten op het gebied van welzijn en kinderopvang. Zij biedt faciliteiten aan verschillende doelgroepen binnen Amsterdam. AKROS onderscheidt zich als een solide professionele aanbieder met korte lijnen in de organisatie, direct contact met mensen, samenhang tussen de diverse onderdelen van welzijn en kinderopvang, innovatief vermogen, projectmatige flexibiliteit en lokale betrokkenheid van de professional.

AKROS is actief en er wordt voortdurend gekeken naar passende opdrachten, eventueel buiten Amsterdam. Mede ter versterking van haar basis voor innovatie en kwaliteitsontwikkeling gaat AKROS coalities en allianties aan met partners in welzijn en kinderopvang, maar ook op andere terreinen zoals onderwijs, wonen en zorg. De werkvelden/producten worden in kwaliteit geborgd, verdiept en waar relevant uitgebreid. Dit geschiedt met behulp van o.a. adequaat personeelsbeleid in een organisatiecultuur die gericht is op teamgeest, lokale betrokkenheid, veranderingsgezindheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Bij het versterken van de eigen organisatie houdt AKROS in principe vast aan de maat van fijnmazige, buurtgerichte aanpak boven grootschalige efficiency met veel overhead en weinig lokale aansluiting.

De kinderopvang van AKROS, voor ouders van jonge en schoolgaande kinderen, is gestoeld op meerdere kwalitatief belangrijke uitgangspunten. Uiteraard worden de landelijke kwaliteitsnormen, de ‘big five’ gehanteerd: voldoende gekwalificeerd personeel, een goed pedagogisch klimaat, een veilige situatie, een gezonde omgeving en een goede accommodatie.

De opvang is gericht op optimale ontwikkeling van het kind, binnen normen en waarden, met een leeftijd- en ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod binnen het pedagogisch werkplan. Een doorgaande pedagogische lijn wordt gerealiseerd door nauwe samenwerking met welzijn, onderwijs en zorg.

Kernwaarden

Vanuit onze kernwaarden willen wij vorm geven aan de activiteiten op het gebied van welzijn en de zorg voor de kinderen die aan onze opvang zijn toevertrouwd.

  • Professioneel: vakkundig, ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen
  • Veiligheid: we bieden de kinderen emotionele en fysieke veiligheid en geborgenheid
  • Klantgericht: we kijken naar de behoeften van de klanten en proberen daar aan te voldoen
  • Betrouwbaar: veilig, samenwerkingspartner, planmatig, vertrouwen
  • Betrokken: elk mens is uniek, de mens staat centraal

 

 

Missie

AKROS bouwt mee aan de pedagogische ‘civil society’ door vanuit lokale betrokkenheid een actieve, leefbare samenleving te stimuleren, waarin alle leeftijden en bevolkingsgroepen tot hun recht komen. AKROS hanteert daarbij een fijnmazige werkwijze zowel in haar kinderopvang- als welzijnsactiviteiten en zoekt aansluiting bij wat binnen buurten leeft en gebeurt.

Menu